Centrum- bildningar

Inom den akademiska världen har det sedan länge funnits centrumbildningar av olika slag, där forskning kring specifika ämnen har sammanförts från olika discipliner. Under det senaste decenniet har en rad arkivcentra och arkivförbund bildats även inom arkivvärlden. Centrumbildningarnas geografiska gränser är vanligtvis ett län, ibland en större region. I Sverige finns det idag 23 så… Read More »

2011-02-16

Inom den akademiska världen har det sedan länge funnits centrumbildningar av olika slag, där forskning kring specifika ämnen har sammanförts från olika discipliner. Under det senaste decenniet har en rad arkivcentra och arkivförbund bildats även inom arkivvärlden.

Centrumbildningarnas geografiska gränser är vanligtvis ett län, ibland en större region. I Sverige finns det idag 23 så kallade länsarkiv, varav merparten idag ingår i ett arkivcentrum. Flera av dessa har ursprungligen bildats som folkrörelsearkiv och har därefter utvidgat sin verksamhet till att omfatta olika typer av arkiv. En gemensam nämnare är att länsarkiven ofta tillhör den enskilda sektorn. Blekingearkivet för folkrörelse- och lokalhistoria tillkom till exempel som ett folkrörelsearkiv, men förvaltar idag både föreningars, företags, gårdars, byars och privatpersoners arkiv. Arkiv Västmanland inbegriper på liknande sätt alla typer av arkiv som rör den enskilda sektorn. En vanlig sammanslagningsform är folkrörelsearkiv och företagsarkiv, som finns bland annat i Arkivcentrum i Örebro och Arkiv Gävleborg\nLandstingsarkiven och kommunarkiven ingår vanligtvis som självklara medlemmar i ett arkivcentrum tillsammans med enskilda arkiv. Undantaget är Arkivcentrum Gotland som däremot enbart består av ett landsarkiv och ett kommunarkiv.\nBegreppet Arkivcentrum syftar mer på samlokalisering och samverkan, medan Arkivförbund är ett mer abstrakt, övergripande begrepp. Båda kan dock fungera som paraplyorganisationer. Kalmar läns arkivförbund är ett exempel på detta för de enskilda arkiven i länet, liksom Hallands arkivförbund och Östergötlands arkivförbund. Den vanligaste förekommande organisationsformen för landets arkivcentra är ideell förening, men andra former förekommer också. Det relativt nybildade Arkivcentrum i Dalarna är en ekonomisk förening, där tre arkiv finns samlokaliserade – Arkivcentrum i Dalarna som samtidigt är ett näringslivsarkiv, (ekonomisk förening) Dalarnas Folkrörelsearkiv (ideell förening) och Falu kommuns arkiv (myndighet).\n Själva namnet ”Arkivcentrum” används inte alltid även om det är det som avses. ”Norrlands minne” är ett exempel på ett länsomfattande arkivcentrum, där flera arkiv ingår. Ibland kan även andra kulturinstitutioners arkiv – främst museers arkiv, referensbibliotek och samlingar av olika slag ingå i en centrumbildning. Arkivcentrum Värmland inrymmer således folkrörelse- och föreningsarkiv, företagsarkiv och landstingsarkiv, kommunarkiv och ett emigrantregister. Arkivcentrum Nord och Arkivcentrum Syd omfattar båda en rad olika typer av både arkiv och andra organisationers material.\nDe ingående arkiven i sammanslutningarna har oftast behållit sin ursprungliga organisationsform. Därigenom bevaras arkivens självstyre och dess egen profil. Samverkansavtal mellan de ingående arkiven reglerar hur de olika arkiven förhåller sig till varandra vad gäller administration, förfogande över lokaler, gemensam forskarsal och personalresurser.\nVilken är då nyttan av att bilda ett arkivcentrum eller ett arkivförbund?\n– Vi har inte sett annat än fördelar med ArkivCentrum Örebro, säger Yvonne Bergman som är arkivchef där. Vi har nu en stor slagkraftig styrelse med egna nätverk i regionen och samarbetet har varit berikande och problemfritt. Forskarna och andra besökare har vunnit på att vi finns i samma lokaler och att det finns personal som behärskar hela den enskilda sektorn. De sammantagna besökstalen ökade kraftigt när arkiven flyttade samman.\nAndra synergieffekter som kan uppnås är gemensamma, utåtriktade, publika aktiviteter och gemensamma projekt och arkivpedagogiska insatser riktade mot barn, skolelever och studenter. Det kan också bli mera kostnadseffektivt att samverka.\nHur kommer centrumbildningen inom arkivväsendet att utvecklas i framtiden? I den relativt nybildade Kulturparken i Småland har en gemensam kulturarvsinstitution bildats, som består av en sammanslagning av länsmuseet och den regionala arkivinstitutionen. Kommer vi att få se mera av den här typen av institutionsöverskridande nytänkande i framtiden? Och kommer det överhuvudtaget att bli vanligare med centrumbildningar? Det återstår att se.

(Citat):\n”Synergieffekter som kan uppnås är gemensamma, utåt­riktade, publika aktiviteter och gemensamma projekt…”

Text Soili-Maria Olli smo.faw@telia.com

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades