FALK 2011 – konferens…

Hur blir det nu? Det undrade många i FALK:s styrelse och lät därför samma fras bli rubrik när man satte samman programutbudet som ersatte den inställda Arkivveckan. Syftet var inte främst att presentera färdiga svar utan minst lika mycket att ge plats för utbyte av erfarenheter. En hel del aktuella frågor och funderingar på temat… Read More »

2011-02-16

Hur blir det nu? Det undrade många i FALK:s styrelse och lät därför samma fras bli rubrik när man satte samman programutbudet som ersatte den inställda Arkivveckan. Syftet var inte främst att presentera färdiga svar utan minst lika mycket att ge plats för utbyte av erfarenheter.

En hel del aktuella frågor och funderingar på temat förändring hann belysas av ett flertal välmeriterade talare under årets konferens för arkivverksamma i landsting och kommuner, som hölls i Uppsala Konsert & Kongress den 20-21 september.\nArrangörsföreningens ordförande Eva Karlsson hälsade ett hundratal deltagare välkomna tillsammans med Erik Weiman, ordförande i landstingsstyrelsen för Uppsala län, och Eva Edwardsson, ordförande i kulturnämnden för Uppsala kommun. Den sistnämnda påpekade i inledningsanförandet som ett faktum att arkivarier inom offentlig sektor numera faktiskt har möjlighet att styra utvecklingen inom arkivbildning och att man bör använda denna möjlighet efter bästa förmåga ”med väl underbyggda, sakliga argument”.\nSom nyheter från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor informerade Ulrika Gustafsson om de publikationer med gallringsråd och annat som tillkommit sedan förra årets konferens. Ulrika tog upp frågan om det inte snart vore lämpligt med en gemensam klassificeringsstruktur för stödprocesser i hela offentliga sektorn. Samrådsgruppen har också uppmärksammat Skolverket på den nya skollagens oklarheter (se separat artikel på sidan 16).

Riksarkivarien Björn Jordell berättade om sitt sätt att leda förändringsarbetet inom Riksarkivet, en organisation som har förändrats i enlighet med regeringens nya förvaltningsdoktrin och därmed fått ett mer samlat grepp över statens arkivresurser. Inriktningen är att Riksarkivet, med i runda tal 650 anställda, mer och mer ska styras med fokus på uppdrag och användarperspektiv. ”Kontinuitet och förändring i balans” var den övergripande rubriken på föredraget, som betonade värdet av att etablera ”ett sammanhållet Riksarkiv” och till och med ”ett samlat svenskt arkivväsende”.\nMats O Karlsson, landstingsråd (s) i Uppsala län 1988-2006, presenterade en rad exempel på verksamheter i olika driftsformer som han har stött på och analyserat, först som verksam och på senare år som arkivforskare. Bland annat berättade han om modellen med olika myndigheter för beställare och utförare som har tillämpats i Uppsala alltsedan första halvan av 1990-talet. Där kom man tidigt överens över den politiska blockgränsen men hade olika syn på vad som var bra med modellen.\nKonsult och utbildare Per Matsson fortsatte på temat förändrade driftsformer och tog upp några praktiska juridiska aspekter.\nAnn-Marie Alfredsson, arkivarie i Norrtälje, gav därefter en intressant inblick i samarbetet mellan Stockholms landsting och Norrtälje kommun i det speciella projektet TioHundra AB. Där handlar det om storskaligt samarbete inom vård och omsorg, i första hand inom formen gemensam nämnd. Projektet som ursprungligen sträckte sig över perioden 2006-2010 har förlängts till och med sista december 2012.

Universitetslektor Per Eliasson, som ingår i ledningen för arbetet med nya läroplaner för historieämnet, gick igenom vilka förändringar som gjorts och vad det nya regelverket innebär för skolornas intresse av arkiv. Eftersom källor och arkivmaterial numera uttryckligen ingår i undervisningens centrala innehåll, i samtliga årskurser, torde ett ökat användande av lokala arkiv inte bara vara en from förhoppning. Från arkivens sida borde man titta närmare på hur källorna kan göras mer lättanvända, gärna i lyhört samarbete med historielärarna, menade föredragshållaren.

Under konferensens andra dag fortsatte programinslagen med juridiska aspekter med föredrag av landstingsjurist Mats Holmberg och stadsjurist Jens Larsson. Först handlade det åter om nya samverkansformer och olika reflektioner kring dessa. I det andra föredraget gjorde Uppsalas stadsjurist en snabb guidad tur genom den bitvis svåra terräng som information på sociala medier utgör. Att kommuner och enskilda tjänstemän har egna sidor på Facebook är inte oproblematiskt och Jens Larsson rekommenderade kommuner i allmänhet att anta praktiska riktlinjer för användandet av sociala medier. Att inte alls tillåta användande skulle däremot knappast låta sig göras, konstaterade stadsjuristen.

Som sista talare hade anlitats två arkivarier. Cristina Wahlström, Uppsala kommuns första och mångåriga stadsarkivarie, berättade en del av historien om sin egen verksamhetstid och de förändringar som ständigt har präglat arkivarieyrket. Bodil Fredriksson, arkivarie i Västra Götalandsregionen, beskrev utförligt hur man arbetar med EU-projekt utifrån de regler som gäller för dokumentation av dessa, något som kan vara avgörande för såväl finansiering som möjlighet att genomföra framtida projekt.

Text Tomas Carlberg tomas.carlberg@eskilstuna.se Foto Maria Bjersby Stenudd

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades