Kulturarvslyftet

Skarp kritik har riktats mot Kulturarvslyftet, kritik som framförallt rör bristande kompetens och kortsiktigt tänkande. Det finns redan ett överskott av utbildade kulturarbetare med högre kompetens, som i första hand borde prioriteras, säger de kritiska rösterna. Kritikerna menar att de som får jobben saknar relevant utbildning och att det därför finns en risk för att… Read More »

2012-02-17

Skarp kritik har riktats mot Kulturarvslyftet, kritik som framförallt rör bristande kompetens och kortsiktigt tänkande. Det finns redan ett överskott av utbildade kulturarbetare med högre kompetens, som i första hand borde prioriteras, säger de kritiska rösterna.

Kritikerna menar att de som får jobben saknar relevant utbildning och att det därför finns en risk för att arbetet blir undermåligt utfört. Dessutom – trots Riksantikvarieämbetets uttalade ambition att det ska vara så enkelt som möjligt att vara en aktör inom Kulturarvslyftet – kräver förfaringssättet när det gäller att anställa flera kontakter med både Arbetsförmedlingen och Riksantikvarieämbetet. Arbetsgivaren/anordnaren kontaktar arbetsförmedlingen och informerar om ett kommande projekt, varefter Arbetsförmedlingen utser arbetskraft som är lämplig och som befinner sig inom målgruppen för åtgärden, det vill säga uppfyller de krav som finns för anställning inom Kulturarvslyftet. När Arbetsförmedlingen har meddelat arbetsgivaren att lämpliga personer har utsetts, skickar arbetsgivaren in en ansökan till Riksantikvarieämbetet. Förhandsbesked lämnas därefter om huruvida projektet kommer att godkännas eller ej. Ett positivt förhandsbesked kan leda till förberedande insatser under längst 3 månader, och till utvecklingsanställning, som anställningsformen kallas, under längst ett år med möjlighet till förlängning. Hela processen att handlägga en ansökan tar två månader.

Efter att beslut har fattats om att projektet kan genomföras med stöd av Kulturarvslyftet bestäms hur stort ekonomiskt stöd arbetsgivaren får. Bidragsnivån relateras till den arbetssökandes arbetsförmåga. Tillsättningen av varje person som får anställning inom ramen för Kulturarvslyftet föregås av en individuell prövning. Arbetsförmedlingen står då för de lönekostnader som fastställs av Riksantikvarieämbetet. Lönebidraget uppgår vanligtvis till 75 procent av den maximala bidragsgrundade lönenivån (16 700 kr). Arbetsgivaren står för den resterande delen av den faktiska lönen. Utöver lönebidraget får anordnaren ett så kallat anordnarbidrag på 5 000 kr per månad och anställd, men det täcker inte alltid kostnaderna för anordnaren.

Flera arbetsgivare tvekar eller drar sig ur då det framkommer vad de verkliga kostnaderna för att anställa någon med hjälp av Kulturarvslyftet blir. Många arbetsgivare saknar de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att anställa någon via Kulturarvslyftet.

Trots den stora satsningen från regeringens sida och trots att ett behov av arbetskraft uppenbarligen finns inom kultursektorn verkar det inte gå att nå de fastställda målen. Hittills har totalt 84 ansökningar (innefattande 339 anställningsmöjligheter) lämnats in och samtliga ansökningar har godkänts genom förhandsbesked. Av dessa har 30 anordnare kommit igång med sina projekt och 62 personer har anställts (38 stycken med utvecklingsanställning) eller är engagerade i förberedande insatser (24 stycken).\nBreddade informationsinsatser riktade mot nya potentiella anordnare och överenskommelser med kommunerna förväntas nu ge möjlighet för fler att delta i Kunskapslyftet. Brev till ett antal berörda chefer inom kommunerna och till alla stift i Svenska kyrkan skickades i maj månad. Inför 2013 uppmanas länsantikvarierna av Riksantikvarieämbetet att prioritera medel till projekt inom byggnadsvård och kulturlandskap, som också kan få bidrag från Kulturarvslyftet. 

Projektledare för kulturarvslyftet på Riksantikvarie­ämbetet är Marianne Lundberg.\nRiksantikvarieämbetet publicerar fortlöpande aktuell information om kulturarvslyftet på hemsidan www.riksantikvarieambetet.se

Fakta\nKulturarvslyftet är en tillfällig särskild arbetsmarknadspolitisk satsning från regeringen, som uppgår till 800 miljoner kronor. Syftet är att under tidsperioden 2012-2014 erbjuda personer med nedsatt arbetsförmåga, speciellt svag förankring på arbetsmarknaden eller som lämnat sjukförsäkringen, meningsfull sysselsättning. Det har även skapats ett nytt stöd omfattande 270 miljoner kronor för att anställa kulturarbetare med relevant utbildning, som ska fungera som arbetsledare för de nytillkommande lönebidragsanställda som får anställning via Kulturarvslyftet.\nRiksantikvarieämbetet ska i samverkan med Arbetsförmedlingen administrera satsningen tillsammans med myndigheter och organisationer inom kulturarvsområdet. Det är första gången Riksantikvarieämbetet samarbetar med Arbetsförmedlingen.\nSatsningen har tre huvudområden – digitalisering, inventering och vård. Avsikten är att skapa ny information, vårda och tillgängliggöra kulturarv och kulturmiljöer.\nGenom satsningen beräknas totalt 4 400 personer få anställning med lönebidrag under åren 2012–2014. Exklusive arbetsledare och administration har regeringen bedömt att 1200 platser ska tillsättas under 2012 och 2014 och 2200 platser under 2013. Det har tagit lite tid att komma igång och de uppställda målen verkar inte gå att uppnå.

”Flera arbetsgivare tvekar ­eller drar sig ur då det framkommer vad de verkliga kostnaderna för att anställa någon med hjälp av Kulturarvslyftet blir.”

Text Soili-Maria Olli smo@faw.se

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades