bild

Minnesjägarna – Handbok i samtidsdokumentation

Recension: Minnesjägarna av Hampus Busk är en användbar och relevant handbok om samtidsdokumentation, som tillkommit på efterfrågan från arkivsektorn där ämnet för många är relativt nytt. Boken är både kortfattad och överskådlig och möter därför väl de behov som finns bland minnesinstitutioner som vill utveckla sitt arbete inom samtidsdokumentation.

2023-04-23

Del 1 beskriver varför samtidsdokumentation behöver genomföras, hur insamlingsarbetet bör systematiseras och lyfter vikten av att diskutera etiska frågor. Del 2, Verktygslådan, fokuserar på metoder som i sin tur delas upp i två kategorier, samtal och fältarbete. Varje metod är tydligt beskriven och checklistor hjälper läsaren att planera egna arbetsinsatser. Den avslutande delen berör bland annat arkiverings- och dokumentationsprocessen.

Denna recension utgår från det museala perspektivet och från min egen erfarenhet av forskningsprojektet Collecting Social Photo (2017 – 2020), som syftade till att ta fram metoder för insamling av social digital fotografi. Projektet gav upphov till antologin Connect to Collect (2020). Därav vinklas recensionen mot de frågor som arkiv- och museisektorn har gemensamt. Ett område, som jag kanske hade önskat kunde ha fått lite mer utrymme i boken, är insamling av privatpersoners digitala fotografier och filmklipp.

I boken berörs skillnader och likheter mellan museer och arkiv. Kanske lite väl förenklat återkommer författaren till museernas fokus på föremålsinsamling och arkivens fokus på dokument (fysiska och digitala handlingar). I dag är kanske skillnaderna mindre än någonsin, då digitalt fött kulturarv är av intresse för båda sektorer. Tidigare traditionella format som fysiska brev, dagböcker och fotoalbum, ersätts av nya digitala som till exempel uttrycks i form av kommunikation i sociala medier.

Med tanke på arkivens grundläggande fokus på dokument, fysiska eller virtuella, får dessa också lite utrymme. I stället lyfts i första hand mer traditionellt etnografiska metoder som intervjuer, frågelistor och observation för dokumentation av samtida fenomen.

I avsnittet om mediedokumentation diskuteras kortfattat både manuella och automatiserade metoder, med fokus på massmedia. Författaren lyfter såväl manuell som automatiserad dokumentation, det senare kan genomföras med söktjänster. Det kan tolkas så att automatiserad insamling med hjälp av tredjepartstjänster av sociala medier av enskilda arkiv är ett sätt att samla sociala medier-flöden. Här hade det varit intressant med en reflektion kring etiska förhållningssätt och särskilt informerade samtycken som inte kan tillämpas på massinsamling. Fotografi/film/ljudinspelningar är också upphovsrättsligt skyddade och kan inte samlas in eller användas utan upphovsrättshavarens medgivande. Det som samtidigt kan skapa osäkerhet hos arkiv-/museipersonal är att personuppgifter (exempelvis avbildade individer) kan samlas in utan samtycke, grundat i allmänt intresse. Med andra ord är området komplicerat och fortsatta diskussioner minnesinstitutioner emellan är förstås angeläget.

Etiska perspektiv kring insamling och hantering av personuppgifter är också ett ämne som i högsta grad är aktuellt. I handboken Minnesjägarna rekommenderas att minnesinstitutioner erbjuder rätten att bli raderad ”om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål för vilket de samlades in.” Samtidigt finns lagtext som stipulerar rätten att avbryta sin medverkan i ett forskningsprojekt. Det handlar visserligen om två olika saker, men visar på vikten av att vara tydlig gentemot de som medverkar i en samtidsdokumentation. Är det ett etikprövat forskningsprojekt eller inte, går det att dra tillbaka sin medverkan eller inte, kan man få sina inlämnade personuppgifter raderade eller inte, och vad innebär egentligen ett samtycke . Här kan tilläggas att fotografier i sig kan ses som känsliga personuppgifter.

Till sist vill jag också lyfta en fråga, som beskrivs i Minnesjägarna och som minnesinstitutioner bör ha högt på agendan, nämligen att utveckla inkluderande metoder för insamling. Det hade varit önskvärt att detta angelägna ämne fått en betydligt mer framträdande plats i bokens Verktygslåda, eftersom det är en förutsättning för att kunna skapa tillit och ge fler perspektiv på ett ämne, ett tema eller en händelse. Det är centralt för att minnesinstitutioner ska kunna bidra till demokratiska och hållbara samhällen, och för att kunna skapa förtroende hos grupper som sällan hörs eller syns i arkiven. Inte minst är delaktighet ett sätt att väcka engagemang och därmed också kunna öka möjligheterna att få fler att medverka exempelvis till en insamling.

Sammanfattningsvis tar sig boken Minnesjägarna an ett komplext och angeläget ämne. Den lyfter många viktiga perspektiv och metoder som fortsatt behöver diskuteras och utvecklas av minnesinstitutionerna de kommande åren. Samtidigt är det en överskådlig och högst användbar handbok, vars viktigaste effekt bör vara att den sänker tröskeln så att fler minnesinstitutioner faktiskt börjar samtidsdokumentera.

Text: Kajsa Hartig, avd.chef Museiupplevelse och samlingar, Västernorrlands museum

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades