Porträttet- Maria Kallberg – ny syn på information

– Det har varit ett privilegium att få fördjupa sig som doktorand, säger Maria Kallberg som förra året sällade sig till den lilla skaran som har disputerat med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap. Men fler är att vänta, tror hon. Kunskapstörst i arbetet som läkarsekreterare inspirerade henne till studier i arkiv- och informationsvetenskap i mitten av… Read More »

2014-02-19

– Det har varit ett privilegium att få fördjupa sig som doktorand, säger Maria Kallberg som förra året sällade sig till den lilla skaran som har disputerat med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap. Men fler är att vänta, tror hon.

Kunskapstörst i arbetet som läkarsekreterare inspirerade henne till studier i arkiv- och informationsvetenskap i mitten av 90-talet. Därefter har hon framför allt jobbat som kommunarkivarie vid Härnösands kommun innan hon sökte doktorandtjänst 2009.\nI december 2013 disputerade Maria Kallberg på sin avhandling i ämnet arkivvetenskap, The Emperor’s New Clothes –Recordkeeping in a New Context, vid Mittuniversitetet i Härnösand. Opponent var professor Elizabeth Shepherd från University College London.

– Som forskare intresserar jag mig för hur arkiv definieras och förändras i den pågående e-förvaltningen. En annan fråga som engagerar är hur denna förändring påverkar arkivariernas och registratorernas identitet och status i organisationerna.\nMaria har använt en analysmodell där hantering av information kan delas in i tre nivåer – den rättsliga, den politiska och praktiken. Hennes forskning visar, inte oväntat, ett starkt beroende mellan det praktiska arbetet i en organisation och de nivåer som sätter regelverken. Saknas det medvetenhet på politisk nivå om vikten av att arbeta proaktivt med arkivfrågor, riskerar man att tappa väsentlig information. En annan faktor som har kommit att påverka är de styrnings- och ledningsmetoder som gradvis har introducerats inom offentlig sektor sedan 1980-talet och som kallas New Public Management.

Maria har gjort en internationell jämförelse av hur arkivrelaterade yrken definieras av organisationer och i standarder, till exempel International Council of Archives med fler. Benämningen ”arkivarie” finns nästan inte alls hos någon av dem, medan Records Manager återfinns inom flera olika organisationer. Registrator finns inte alls. Förekomsten av olika yrken inom offentliga organisationer bestäms av nationella traditioner.

I en av undersökningarna fann Maria, att vid en omorganisation till en centraliserad registratorsfunktion för flera nämnder i en kommun, kunde stora förbättringar uppvisas genom att mer information samlats in och till en högre kvalitet. De tillfrågade registratorerna framhöll också att de själva såg fördelar med att tillhöra en professionell grupp, vilket stärkte deras identitet och status.\n– Det är intressant att se att registraturen har fått en mer strategisk roll i organisationerna när det gäller planering, organisering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Men, man kan också se att andra former av informationsfångst och registrering kan komma att påverka den traditionella registraturen, säger hon och fortsätter:\n– Arkivföreningar har en viktig roll i att förmedla och föra upp aktuella frågor på agendan för de redan yrkesverksamma. Ett professionellt forum som inkluderar både registratorer och arkivarier är viktigt eftersom det förenar men också stärker den professionella identiteten. Det känns naturligt att bägge professionerna inkluderas med tanke på att Sverige har en holistisk syn på arkivet, där det inte görs åtskillnad mellan dokument- och arkivhantering.

Maria är fortsatt tjänstledig under 2014 och kommer att kombinera undervisning med forskning i projektet Goinfo som bedrivs vid Centrum för digital informationsförvaltning (Cedif). Hon är ansvarig för ett delprojekt rörande verksamhetsutveckling av en centraliserad diariefunktion. 

Maria Kallberg\nBor: Härnösand.\nFamilj: Sambo och 7 barn (2 egna och 5 bonusbarn).\nUtbildning: Fil kand i arkiv- och informationsvetenskap, Fil lic i data- och systemvetenskap. Disputerade i december 2013.\nGör: Undervisar och forskar i arkiv- och informationsvetenskap vid MIUN.\nMotto: Pro tempera – ”just nu”.\nIntressen: Vistas gärna ute i skog och mark. Det största fritidsintresset är hundsporten agility som ofta och gärna utövas med familjehunden Ziri.

Text Katarina Ekelöf katarina.ekelof@posten.se och Elisabeth Ivarsson Elisabeth.ivarsson@svt.se ­Foto Åke Johansson

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades