bild

Uppdaterad arkivförordning på väg

Den 1 augusti 2024 uppdateras arkivförordningen. Ändringarna kommer ge bättre förutsättningar för myndigheternas digitala hantering och ett tydligare mandat för Riksarkivet.

2024-07-01

Regeringen har fattat ett beslut om en ändring av arkivförordningen (1991:446), som bland annat sätter ramarna för Riksarkivets roll som nationell arkivmyndighet. De beslutade ändringarna utgår från några av Arkivutredningens förslag till ny arkivlag som lades fram i betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58).

– Riksarkivet välkomnar förändringarna och vi har haft en konstruktiv dialog med Kulturdepartementet inför beslutet. Det ger Riksarkivet nya redskap och en tydligare reglering av digital informationshantering, men också när det gäller mottagande av statligt arkivmaterial, kommenterar riksarkivarien Karin Åström Iko. 
Förändringarna gäller följande områden:

  • Det införs en skyldighet för statliga myndigheter att i god tid samråda med Riksarkivet och att upprätta överlämnandeplaner. Riksarkivet ska få meddela föreskrifter om samråd och överlämnandeplaner.
  • Det införs en skyldighet för statliga myndigheter att försäkra sig om att det är möjligt att exportera och gallra data i arkivbildande informationssystem innan de upphandlas eller tas i drift.
  • Riksarkivet får möjlighet att besluta om åtgärdsförelägganden för statliga myndigheter. 

Förändringarna träder i kraft den 1 augusti 2024.

– En uppdaterad arkivförordning stärker vårt arbete med reglering, stöd och tillsyn av arkivsektorn. Vi ser samtidigt ett fortsatt behov av en utvecklad och moderniserad reglering på arkivområdet, inte minst för att stärka skyddet av samhällsviktig information, avslutar Karin Åström Iko.

Stock.adobe.com

Dela
Skriv ut

#nyheter


Fler reportage

Se alla


Inga artiklar med Nyheter tagg hittades